11 maj 2008

Avknoppningar är olagliga

Statskontoret fick för några månader sedan regeringens uppdrag att "göra en analys av vilka principer som enligt gällande rätt ska ligga till grund för prissättningen av en verksamhet när en kommun eller ett landsting överlåter den till kommunal personal". Så kallad "avknoppning".

I veckan kom Statskontoret med sin rapport. Den säger entydigt att avknoppningar är olagliga:
"Självfallet kan anställda, i vilken rättslig form som helst, lägga bud på kommunal egendom m.m. som är till försäljning. Däremot är det inte rättsligt möjligt från kommunens sida rikta ett sådant erbjudande till de anställda."

Inte rättsligt möjligt! Det är en omskrivning av begreppet olagligt.

Visst kan kommuner sälja ut delar av sin verksamhet. Även anställda i en kommun kan lägga ett bud på delar av den kommunala verksamheten. Men det ska vara "marknadsvärdet, det högsta anbudet, som gäller". Endast detta ligger i linje med god ekonomisk förvaltning av en kommun. De anställda betraktas i det sammanhanget som anbudsgivare "utan någon särställning".

Statskontoret konstaterar att "begreppet avknoppning saknar definition och rättslig betydelse". Men om kommunen vill sälja ut delar av sin verksamhet till privata företag så måste kommunen agera "som vilken annan aktör som helst på en marknad och söka uppnå högsta pris":
"Det innebär bl.a. att det inte är möjligt att rikta erbjudanden till grupper av anställda", skriver Statskontoret.

I en rad kommuner är det just detta som har skett. Borgerliga politiker har i sin iver att privatisera den offentliga sektorn slumpat ut kommunal egendom till underpriser och utan öppen budgivning.

Niklas Ekdal beskriver exemplet Täby i dagens DN. När det gäller försäljningen av Tibble gymnasium har kommunens egen revisionsbyrå konstaterat att det funnits "allvarliga brister i kommunstyrelsens agerande och ansvarstagande i samband med nedläggningen av Tibble gymnasium som kommunal verksamhet". Märkligt nog skriver Ekdal att avknoppningar inte är olagliga. Han bör nog läsa Statskontorets rapport en gång till. Där slås entydigt fast att det inte är "rättsligt möjligt".

Om avknoppningar alltså är olagliga, så innebär det att en rad borgerliga politiker och tjänstemän i flera svenska kommuner bör ställas till straffrättsligt ansvar för att ha förskingrat medborgarnas egendom.

Liksom med avknoppningar kan man ifrågasätta lagligheten av den utförsäljning av hyresrätter som pågår i flera borgerligt styrda kommuner. Det kan inte vara förenligt med "god ekonomisk förvaltning" att sälja hyresrätter till underpris och att köparen dagen efter transaktionen kan sälja lägenheten med förtjänst.

Statskontoret skriver i sin rapport att "när en kommun avyttrar en del av den kommunala egendomen är kommunen skyldig att agera så att förmögenheten är intakt, eller så intakt som möjligt. Av det följer att en kommun måste söka uppnå marknadspris vid försäljningar av fast och lös egendom m.m."

Så agerar inte borgarna. I stället slumpas skattebetalarnas egendom bort på Mammons altare.
-------
Läs mer om den brottsliga verksamheten:
Avknoppningsakademin
Svenskt Näringsliv om avknoppning
Regeringen om avknoppningar
-------
Andra bloggar:
Varför?
David och Goliat
DN, SvD

1 kommentar:

Björn Nilsson sa...

Olagligt? Finns det inte ett talesätt som säger "för dårar gäller inga lagar"?